મગજ કસો

puzzles

આપણી ગુજરાતી ભાષાની એક સરસ કહેવત છે : કળ્યો કોયડો કોડીનો ! 

અર્થાત્ કોઈ કોયડો કે ઉખાણું કે puzzle જ્યાં સુધી તેનો ઉકેલ ના મળે ત્યાં સુધી બહુ અઘરું લાગે, પરંતુ જેવો તેનો જવાબ ખબર પડે એટલે તરત એમ થાય કે, અરેરેરે ! આ તો બહુ સહેલું હતું ! (આ સુંદર કહેવતમાં ત્રણ જ શબ્દોમાં કેટલો મોટો અર્થ સમાવ્યો છે ! અને જરાક તેના વર્ણાનુપ્રાસ પર તો ફિદા થાઓ!)

અચ્છા, તો હવે આપણે આગળ વધીએ, થોડું મગજ કસવા તરફ, પરંતુ મગજ કસ્યા વિના જવાબના પાના પર જવાની મનાઈ છે !

શરૂઆતમાં જ તમને એક હિન્ટ આપી દઉં કે નીચે આપેલા કોયડાઓમાંથી અમુક કોયડા તો સાવ સહેલા છે, જયારે કેટલાક કોયડા ખરેખર મગજ કસવું પડે તેવા છે અને….. અમુક કોયડા તો ખાલી ગમ્મત માટેના પણ છે…

તો ચાલો હવે શરુ કરીશું મગજ કસવાનું કામ….?


કોયડો (૧) 

છગન ચંપા તરફ જોઈ રહ્યો છે, પરંતુ ચંપા મગન તરફ જોઈ રહી છે.

છગન પરિણીત છે, પરંતુ મગન પરિણીત નથી.

તમારે હવે કહેવાનું છે કે શું પરિણીત વ્યક્તિ અપરિણીત વ્યક્તિ તરફ જોઈ રહી છે ?

તમારો જવાબ નીચેના વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો.

૧) હા

૨) ના

૩) નક્કી કહી શકાય નહિ

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૨) 

એવી કઈ અટક છે, જે ગુજરાતીમાં લખીએ તો બે (૨) અક્ષર છે, પરંતુ તેને અંગ્રેજીમાં લખીએ તો નવ (૯) અક્ષર થાય છે ?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૩) 

૧૦ ફૂટ ઊંડા કુવામાં એક દેડકો છે. તે બહાર આવવાના પ્રયત્નમાં દિવસે ૫ ફૂટ ઉંચે ચડે છે, પરંતુ રાત્રે ૪ ફૂટ નીચે ઉતરી જાય છે. તો આ દેડકો કેટલામે દિવસે કુવામાંથી બહાર આવશે ?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો  (૪) 

૪’ x ૪’ માપનું એક ચોરસ નોટીસ બોર્ડનું પાટીયું છે. એક કારીગર તેને રંગ કરવા આવે છે. થોડું કામ કરીને જયારે તે જમવા જાય છે, ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે જેટલા ભાગમાં રંગ થયો છે, તે ભાગનો આકાર ચોરસ છે. વળી કુલ માપના અડધા ભાગમાં રંગ થયો હોય છે, અર્થાત ૮ ચોરસ ફૂટમાં રંગ થયો છે. હવે જેટલા ભાગમાં રંગ થયો છે તેનું માપ ઉપરથી નીચે માપતાં ૪’ છે અને જમણેથી ડાબે માપતાં પણ ૪’ છે. તો આ કઈ રીતે શક્ય બને ?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૫) 

જો તમે પાંચમાંથી ત્રણ સફરજન લઇ લો તો તમારી પાસે કેટલાં સફરજન રહે ?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૬) 

એક ટોપલીમાં ૨૫ સફરજન સમાય છે. તમે આવી ખાલી ટોપલીમાં એક પછી એક કેટલાં સફરજન મૂકી શકો ?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૭)

હું તમને સોનાના ૯ સિક્કા આપું છું.

અરે, જરા ખુશ તો થાઓ! તમને સોનાના સિક્કા મળી રહ્યા છે ને !

દરેક સિક્કો ૧૦ ગ્રામ વજનનો છે, પરંતુ તેમાંથી એક સિક્કો ૯ ગ્રામ વજનનો છે. હવે તમારે શોધી કાઢવાનું છે કે કયો સિક્કો ઓછા વજનનો છે.

આ માટે હું તમને એક સાદું ત્રાજવું (બે પલ્લાંવાળો વજન કાંટો) આપું છું, જોકે સાથે કોઈ બાટ (વજનિયાં) નથી. ઉપરાંત આ ત્રાજવું ફક્ત બે જ વખત ઉપયોગ કરી શકાય છે.

તો હવે મને આ ૯ સિક્કામાંથી ઓછા વજનવાળો એક સિક્કો, ફક્ત ત્રાજવાની મદદથી અને તે પણ બે જ વખત ઉપયોગ કરીને શોધી આપો.

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૮)

તમે સોનાના સિક્કા બનાવતી એક ફેક્ટરીના માલિક છો. ખુશ થઇ ગયા ને !! સરસ, હવે આગળ વાંચો…

તમારો એક કારીગર મશીન ઉપર ૧૦, ૨૦, ૩૦, ૪૦ અને ૫૦ ગ્રામ વજનના સોનાના સિક્કા બનાવે છે.

હવે તમારી પાસે ફરિયાદ આવી છે કે આ કારીગર આ પાંચ જાતના સિક્કામાંથી કોઈ એક માપના સિક્કા ૧ ગ્રામ ઓછા વજનના બનાવે છે. એટલે કે ૧૦ ને બદલે ૯ ગ્રામ અથવા ૨૦ ને બદલે ૧૯ ગ્રામ, વિગેરે….

હવે તમારે શોધી કાઢવાનું છે કે આ કારીગર આ પાંચમાંથી ક્યા માપના સિક્કા ઓછા વજનના બનાવે છે.

આ માટે તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોનિક વજન કાંટો છે, જે તેના પર મુકેલ સિક્કાઓનું વજન બતાવે છે, પરંતુ શરત એ છે કે આ વજનકાંટાનો ફક્ત એક જ વખત ઉપયોગ કરી શકાય છે.

તો આ પાંચ માપના સિક્કા ભરેલી પાંચ ટોપલીમાંથી કયા માપના સિક્કા ઓછા વજનવાળા છે, તે વજનકાંટાનો ફક્ત એક જ વખત ઉપયોગ કરી શોધી આપો.

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૯)

એક રૂમમાં ત્રણ બલ્બ છે અને આ ત્રણેય બલ્બની ત્રણ સ્વીચ રૂમની બહાર મુકેલ છે. રૂમનાં બારી-બારણાં બંધ છે, જેથી બહારથી કયો બલ્બ ચાલુ છે, તે જોઈ શકાતું નથી.

હવે તમારે શોધી કાઢવાનું છે કે કયા બલ્બની કઈ સ્વીચ છે. શરત માત્ર એટલી છે કે એકવાર રૂમમાં ગયા પછી બહાર સ્વીચ ચાલુ-બંધ કરવા આવી શકાતું નથી. જોકે રૂમમાં ગયા પહેલાં તમે ગમે તેટલી વખત સ્વીચ ચાલુ-બંધ કરી શકો છો, પણ તે વખતે કોઈ બલ્બ કે પ્રકાશ દેખાશે નહિ.

તો હવે મને કહો કે કયા બલ્બની કઈ સ્વીચ છે, તે તમે કઈ રીતે શોધશો?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૦)

“રામાયણ” ગ્રંથના ચાર ભાગની થપ્પી અનુક્રમ મુજબ નીચે પહેલો ભાગ, તેની ઉપર બીજો ભાગ એવી રીતે ગોઠવેલી છે. દરેક ગ્રંથની જાડાઈ ૩ ઇંચ છે, ઉપરાંત કવર પેજની (ઉપર અને નીચેનાં પૂઠાંની) જાડાઈ ૦.૨૫ ઇંચ છે.

હવે એક કીડો આ ગ્રંથોને કોતરવાનું શરુ કરે છે અને પહેલા ભાગના પહેલા પાનાથી લઈને છેલ્લા ભાગના છેલ્લા પાના સુધીનાં પાનાં કોતરી કાઢે છે.

તો હવે તમે ગણી બતાવો કે આ કીડાએ કુલ કેટલા ઈંચ કોતરી કાઢયા હશે?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૧)

એક વૈજ્ઞાનિકે જંતુની એવી એક જાત શોધી કે જે બીજા દિવસે બમણાં થઇ જાય છે. હવે એક બરણીમાં આવા એક જંતુને મૂક્યું, તો ૧૦૦મા દિવસે આ બરણી જંતુઓથી પૂરી ભરાઈ ગઈ.

તો હવે તમે બતાવો કે કયા દિવસે આ બરણી અડધી ભરાઈ હશે?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૨)

ડંકાવાળી એક ઘડિયાળમાં ૭ વાગ્યાના ડંકા પડવામાં ૭ સેકન્ડનો સમય લાગે છે. તો ૧૦ વાગ્યાના ડંકા પડવામાં કેટલો સમય લાગે?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૩)

છગન એક દુકાનમાંથી રૂ.૬ નાં બિસ્કીટ ખરીદે છે અને રૂ.૧૦ની નોટ આપે છે. દુકાનદાર આ નોટ તેની બાજુની દુકાનમાં આપી છુટ્ટા લાવે છે અને છગનને બાકીના પૈસા આપી દે છે.

પાછળથી આ રૂ.૧૦ની નોટ ખોટી નીકળવાથી આ દુકાનદાર તેના પાડોશીને રૂ.૧૦ ચૂકવી દે છે.

હવે જો આ બિસ્કીટની ખરીદકિંમત રૂ. ૩ હોય, તો દુકાનદારને કુલ કેટલી ખોટ ગઈ?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૪)

એક દુકાનદાર રૂ.૬૦ની ખરીદકિંમતની એક પેન રૂ.૭૦માં વેચે છે. બીજા દિવસે તે આ જ પેન રૂ.૮૦માં પાછી લે છે અને રૂ.૯૦માં ફરીથી વેચે છે. તો આ દુકાનદારને કુલ કેટલો નફો થયો?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૫)

વોલીબોલની એક સ્પર્ધામાં ૫૦ ટીમ ભાગ લઇ રહી છે. જો નોકઆઉટ પદ્ધતિથી (જે ટીમ હારી જાય તે સ્પર્ધામાંથી બહાર થાય) રમત રમાડવામાં આવે તો વિજેતા નક્કી કરવા માટે કુલ કેટલી ગેમ રમાડવી પડે?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૬)

તમે એક દોડવાની સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ રહ્યા છો. દોડતી વખતે તમે બીજા નંબરના સ્પર્ધકની આગળ નીકળી જાઓ છો, તો તમે ક્યા સ્થાન ઉપર પહોંચો? 

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૭)

હવે ઉપરના દોડવાની સ્પર્ધાના કોયડાને જ આગળ વધારીએ. દોડતી વખતે જો તમે છેલ્લા દોડવીરને વટાવો, તો તમે ક્યા સ્થાન ઉપર પહોંચો?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૮)

ચાલો હવે જોઈએ, તમને ગણિતના સાદા સરવાળા કેટલી ઝડપથી કરતાં આવડે છે …

જો જો હોં !!

પેન કે કેલ્ક્યુલેટરની મદદ લીધા સિવાય મનમાં ગણતરી કરીને જવાબ આપવાનો છે.

૧૦૦૦ માં ૪૦ ઉમેરો.

બીજા ૧૦૦૦ ઉમેરો.

હવે ૩૦ ઉમેરો.

વળી ૧૦૦૦ ઉમેરો.

હવે ૨૦ ઉમેરો.

બીજા ૧૦૦૦ ઉમેરો.

હવે ૧૦ ઉમેરો.

કુલ કેટલા થયા ?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૧૯)

માયાના પિતાજીને પાંચ દીકરીઓ છે:

૧) ગાગા

૨) ગીગી

૩) ગુગુ

૪) ગેગે

૫) ???

હવે તમે શોધી કાઢો કે પાંચમી દીકરીનું નામ શું હશે? 

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૨૦)

ચાર મિત્રો ચાલીને જાત્રાએ જવા નીકળ્યા છે. રસ્તામાં એક નબળો પુલ આવે છે, જેના પર એકસાથે બે જ વ્યક્તિ પસાર થઇ શકે છે. વળી રાતનો સમય હોવાથી સાથે ટોર્ચ રાખવી ફરજીયાત છે, પરંતુ તેઓની પાસે એકજ ટોર્ચ છે. હવે આ ચાર મિત્રોને પોતપોતાની શારીરિક ક્ષમતા મુજબ પુલ પસાર કરવામાં નીચે મુજબનો સમય લાગે છે:

૧) ૧ મિનીટ

૨) ૨ મિનીટ

૩) ૫ મિનીટ

૪) ૧૦ મિનીટ

હવે તમે ગણી બતાવો કે આ ચારેય મિત્રો રાત્રીના સમયે ઓછામાં ઓછા કેટલાં સમયમાં પુલ પસાર કરી શકે?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૨૧)

ધારો કે તમે તેલના વેપારી છો. એક ઘરાક તમારી પાસે ૪ લિટર તેલ લેવા આવે છે. પણ તમારી પાસે ફક્ત ૫ લિટર અને ૩ લિટરનાં માપીયાં જ છે. તો તમે આ ઘરાકને ૪ લિટર તેલ કઈ રીતે ભરી આપશો?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


કોયડો (૨૨)

છગન, મગન અને જગન ત્રણ મિત્રો નીચે મુજબનાં વાક્યો બોલે છે:

છગન: મુકેશ અંબાણી પાસે ચાર કાર તો છે જ.

મગન: મુકેશ અંબાણી પાસે ચાર કરતાં ઓછી કાર છે.

જગન: મુકેશ અંબાણી પાસે એક કાર તો છે જ.

હવે આ ત્રણ મિત્રો માંથી ફક્ત એક જ જણ સાચો હોય, તો મુકેશ અંબાણી પાસે કેટલી કાર હશે?

સાચો જવાબ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

 

હજુ વધુ કોયડા માણવા માટે “મગજ કસો ભાગ ૨ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો. 

અને “મગજ કસો ભાગ ૩” પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


હવે છેલ્લે મને જણાવો કે તમારા કેટલા જવાબ સાચા પડ્યા અને આ કોયડા તમને કેવા લાગ્યા… 


 

તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૭

મિત્રો,

“મગજ કસો”ની આ પોષ્ટ તા. ૦૮.૦૨.૨૦૧૫ ના રોજ અહીં મૂકી, ત્યારે મને જરા પણ અંદાજ ન હતો કે તે એટલી બધી લોકપ્રિય બનશે કે મુલાકાતીઓની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ તે મારા બ્લોગની બધી પોષ્ટમાં પહેલું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લેશે.

એટલા માટે આજે આપને જણાવતાં મને ઘણો આનંદ થાય છે કે તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૭ સુધીમાં કુલ ૮૭૭ ક્લિક્સ આ પોષ્ટને મળી છે, અર્થાત અત્યાર સુધીમાં ૮૭૭ જણાએ અહીં પોતાનું મગજ કસ્યું છે. વળી છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં તો મુલાકાતીઓની સંખ્યામાં એકદમ વધારો થયેલ છે: મે મહિનામાં ૮૫, જૂનમાં ૧૧૮ અને જુલાઈમાં ૩૪૧ (૨૮.૦૭ સુધીમાં).

જો કે આટલા બધા મુલાકાતીઆમાંથી એક પણ મુલાકાતીએ હજુ સુધી આ પોષ્ટ કે બ્લોગ વિષે પોતાનો પ્રતિભાવ (સારો કે ખરાબ) દર્શાવ્યો નથી, તેનો મને રંજ તો છે જ. વળી જયારે અડધા મુલાકાતીઓ તો અમેરિકા (USA)થી છે, ત્યારે તો વધુ આશ્ચર્ય થાય છે, ખેર, એ વાત છોડીને આપણે આગળ વધીએ.

“મગજ કસો”ની પોષ્ટની આ સફળતા જોઇને મને વિચાર આવ્યો કે જેમ સફળ ફિલ્મની સિકવલ રજૂ થાય છે, તેમ “મગજ કસો”ની પણ સિકવલ રજૂ કરીએ. તો આવા જ રસપ્રદ અને મગજને બરાબર કસરત પૂરી પડે તેવા કોયડા સાથે રજૂ કરું છું:

“મગજ કસો –ભાગ ૨”

આ નવા વિભાગ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

તદ્દન નવા અને મસ્ત મજાના કોયડા સાથેનો “મગજ કસો –ભાગ ૩” પણ મે ૨૦૧૮માં રજૂ થઇ ચૂક્યો છે. આ નવા વિભાગ પર જવા અહીં ક્લિક કરો.

જો તમે ઈચ્છતા હો કે જયારે જયારે મારી નવી પોસ્ટ અહીં મુકાય તેની તમને જાણ થાય, તો મારો બ્લોગ ફોલો કરજો. જેથી મારી નવી પોષ્ટ મુકાશે ત્યારે તમને ઇમેલથી જાણ થશે.

તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮

મિત્રો,

એકઝેટલી આઠ મહિના પછી ફરી અહીં લખી રહ્યો છું.

ગયા વખતે આ પોસ્ટને મળેલી ૮૭૭ ક્લિક્સથી મને ઘણો આનંદ થયો હતો, તેમ જણાવ્યું હતું. તો આજે તો આ પોસ્ટને અત્યાર સુધીમાં મળેલ ક્લિક્સના આંકડા લાજવાબ હોવાથી મારા આનંદનો પાર નથી.

વર્ષ ૨૦૧૭માં આ “મગજ કસો” પોસ્ટને ૩૪૧૯ ક્લિક્સ મળી ચુકી છે, જયારે વર્ષ ૨૦૧૮ના તો હજુ સુધી ત્રણ મહિના પણ પુરા નથી થયા, ત્યાં આ પોસ્ટને ૨૫૦૬ ક્લિક્સ મળી ચૂકી છે.

તો આ બ્લોગના સર્વે મુલાકાતીઓનો ઘણો ઘણો આભાર, શુક્રિયા, મહેરબાની, Thank you very much. 

જો કે ગયા વખતની જેમ જ  આટલા બધા મુલાકાતીઆમાંથી એક પણ મુલાકાતીએ હજુ સુધી આ પોષ્ટ અને આ બ્લોગ વિષે પોતાનો પ્રતિભાવ (સારો કે ખરાબ) દર્શાવ્યો નથી.

તો મારે વધુ કોયડા રજૂ કરવા કે નહીં, જો “હા” તો કેવા કોયડા રજૂ કરવા, સહેલા કે અઘરા, એવા કેટલાય સવાલો મને મૂંઝવે છે. તો સર્વે મુલાકાતીઓને ફરીથી વિનંતી કે આ પોસ્ટ વિષે તમારો પ્રતિભાવ મને જરૂરથી જણાવો. હવે તો પ્રતિભાવ આપવા માટે ઇમેલ જરૂરી હોવાની શરત પણ હટાવી દીધી છે. તમે તમારું નામ કે ગામ જણાવ્યા સિવાય પણ પ્રતિભાવ આપી શકો છો.

 

મિત્રો, આ પેજ/બ્લોગ વિષે આપનો પ્રતિભાવ અને સલાહ-સૂચન “મારો અભિપ્રાય” કોલમમાં આપશો, તો ગમશે.

તમારું ઇમેલ આઈડી અહીં રજીસ્ટર કરો, જેથી આ બ્લોગ પર જયારે જયારે નવી પોસ્ટ મૂકાશે, ત્યારે આપને ઈમેલ દ્વારા જાણ થશે.

જે પેજ તમને પસંદ પડે તેને ફેસબુક, ટ્વીટર, ગુગલ+ અને અન્ય સોશિયલ મિડિયા ઉપર શેર કરવા વિનંતી છે.

મિત્રો, આપને જે પેજ પસંદ આવે, તે પેજને લાઇક (like)ના બટન પર ક્લિક કરવા વિનંતી છે.

દરેક પેજની આપની પસંદ અથવા નાપસંદ નીચે આપેલ “અહીં મૂલ્યાંકન કરો” કોલમમાં દર્શાવવા વિનંતી છે.

મુલાકાત બદલ આભાર

આપના સુંદર સ્વાસ્થ્ય માટેની શુભેચ્છાઓ સાથે, 

-સુરેશ ત્રિવેદી 

Advertisements

7 thoughts on “મગજ કસો

 1. ગુજરાતી કોયડો
  સરવાળો છે પાક્કો દોસ્ત મારો,
  થાય ના કદી ઝગડો અમારો,
  મને ગણી એને બોલાવો,
  તપાસો કે હું છું સાચો?

 2. ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને ગણિત એ ત્રણ મિત્રો ફરવા ગયા.
  રસ્તામા આ ત્રણેય જણ કોઈ પ્રોબ્લેમમાં ફસાયા.
  ગુજરાતીએ કહ્યું “મને બચાવો.”
  અંગ્રેજીએ કહ્યું: “Please save my life.”
  તો ગણિત શું કહેશે?

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s