પ્રસ્તાવના-

  સામાન્ય વ્યવહારમાં લોકો અવારનવાર કહેતા હોય છે કે શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે ને તેમ કહ્યું છે. પરંતુ જો તેમને પૂછવામાં આવે કે ક્યા શાસ્ત્રમાં આવું કહ્યું છે, તો જરૂરથી તેઓ મૂંઝવણમાં મૂકાઇ જાય. કારણકે મોટાભાગના લોકોએ માત્ર વેદો, ઉપનિષદો અને પુરાણો એવાં થોડાં નામ સાંભળ્યાં હોય છે, પરંતુ તે ઉપરાંત બીજાં ક્યાં ક્યાં શાસ્ત્રો … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રસ્તાવના-

Advertisements