કોયડો (૧) નો જવાબ

આ કોયડો “સાયન્ટીફીક અમેરિકન”માં છપાયેલ છે અને તે ડીસરેશનાલીયા (dysrationalia) પર આધારિત છે. કોઈવાર બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ પણ ઠોઠ નિશાળિયાની જેમ વિચારવા માંડે છે, જેને ડીસરેશનાલીયા કહે છે.

કોયડાનો સાચો જવાબ પહેલો વિકલ્પ એટલે કે “હા” છે. પરંતુ ૮૦%થી પણ વધારે લોકો ત્રીજો વિકલ્પ પસંદ કરે છે. આ કોયડામાં ચંપા પરિણીત છે કે નહિ તે માહિતી આપેલી નથી. પણ જો તે પરિણીત હોય તો તે મગન તરફ જોઈ રહી છે, એટલે જવાબ “હા” છે. અને જો ચંપા અપરિણીત હોય તો છગન તેની તરફ જોઈ રહ્યો છે, એટલે પણ જવાબ “હા” છે. આમ કોઈ પણ  પરિસ્થિતિમાં જવાબ “હા” છે.

બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ પણ ખોટો વિકલ્પ પસંદ કરે છે, તેનું કારણ એ છે કે ઘણીવાર તેઓ બધી શક્યતાઓનો વિચાર કરતા નથી અને સૌથી સરળ અનુમાન કરી બેસે છે. બધી શક્યતાઓ ઉપર વિચાર કરવાની ધીરજ બધી બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓમાં હોતી નથી.

હવે “મગજ કસો” ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s