કોયડો (૮)નો જવાબ

આ પાંચ માપના સિક્કામાંથી ૧૦ ગ્રામનો ૧ સિક્કો, ૨૦ ગ્રામના ૨ સિક્કા, ૩૦ ગ્રામના ૩ સિક્કા, ૪૦ ગ્રામના ૪ સિક્કા અને ૫૦ ગ્રામના ૫ સિક્કા લઇ તેનું વજન કરો.

જો બધા સિક્કા સાચા વજનના હોય તો કુલ વજન  (૧૦*=૧૦) + (૨૦*=૪૦) + (૩૦*=૯૦) + (૪૦*=૧૬૦) + (૫૦*=૨૫૦) = ૫૫૦ ગ્રામ થવું જોઈએ.

પરંતુ જો કુલ વજન ૫૪૯ ગ્રામ થાય, તો ૧૦ ગ્રામનો સિક્કો ઓછા વજનવાળો છે,

તે જ રીતે જો વજન ૫૪૮ ગ્રામ થાય તો ૨૦ ગ્રામના સિક્કા, ૫૪૭ ગ્રામ થાય તો ૩૦ ગ્રામના સિક્કા, ૫૪૬ ગ્રામ થાય તો ૪૦ ગ્રામના સિક્કા અને ૫૪૫ ગ્રામ થાય તો ૫૦ ગ્રામના સિક્કા ઓછા વજનવાળા છે.

આ રીતે વજન કાંટાનો એક જ વખત ઉપયોગ કરીને ઓછા વજનવાળા સિક્કા શોધી શકાશે.

હવે “મગજ કસો” ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s