કોયડો (૧૦)નો જવાબ

ગ્રંથ ૧ –     ૦.૨૫ ઇંચ

ગ્રંથ ૨  –     ૩.૫૦ ઇંચ

ગ્રંથ ૩  –     ૩.૫૦ ઇંચ

ગ્રંથ ૪  –     ૦.૨૫ ઇંચ

               ————-

કુલ           ૭.૫૦ ઇંચ

હવે “મગજ કસો”ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s