કોયડો (૧૨)નો જવાબ

ઘડિયાળમાં જ્યારે બરાબર ૭ વાગે, ત્યારે પહેલો ડંકો પડે. તે પછી ૬ ડંકા પડવામાં ૭ સેકન્ડ લાગે છે, એટલે કે એક ડંકો પડવામાં ૭/૬ સેકન્ડનો સમય લાગે છે.

તે મુજબ ૧૦ વાગે પહેલો ડંકો પડે, પછી ૯ ડંકા પડવામાં ૯ * ૭/૬ =૨૧/૨ = ૧૦.૫ સેકન્ડ નો સમય લાગે.

હવે “મગજ કસો”ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s