કોયડો (૧૮)નો જવાબ

જો તમારો જવાબ ૫૦૦૦ હોય તો તે ખોટો છે.

સાચો જવાબ ૪૧૦૦ છે.

આપણું મગજ ઉતાવળમાં કેવી ભૂલ કરે છે, તેનો આ એક નમુનો છે.

હવે “મગજ કસો”ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s