કોયડો (૨૦)નો જવાબ

પહેલાં (૧) અને (૨) મિત્ર જાય = ૨ મિનીટ

(૧) ટોર્ચ લઈને પાછો આવે = ૧ મિનીટ

હવે (૩) અને (૪) મિત્રો જાય = ૧૦ મિનીટ

(૨) ટોર્ચ લઈને પાછો આવે = ૨ મિનીટ

હવે (૧) અને (૨) મિત્રો જાય = ૨ મિનીટ

કુલ ૧૭ મિનીટ

હવે “મગજ કસો”ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s