કોયડો (૨૧)નો જવાબ

બે રીત શક્ય છે:

૧) પહેલાં ૩ લિટરનું માપીયું ભરો અને તે તેલ ૫ લિટરના માપીયાંમાં નાખો.

ફરી ૩ લિટરનું માપીયું ભરો અને તે તેલ ૫ લિટરના માપીયાંમાં નાખો. હવે ૩ લિટરના માપીયાંમાં ૧ લિટર તેલ બાકી રહેશે.

૫ લિટરનું માપીયું ખાલી કરી, આ ૧ લિટર તેલ તેમાં નાખો.

ફરી ૩ લિટરનું માપીયું ભરો અને તે તેલ ૫ લિટરના માપીયાંમાં નાખો, જેથી ૫ લિટરના માપીયાંમાં ૪ લિટર તેલ થઇ જશે.

૨) પહેલાં ૫ લિટરનું માપીયું ભરો અને તે તેલ ૩ લિટરના માપીયાંમાં નાખો. હવે ૫ લિટરના માપીયાંમાં ૨ લિટર તેલ બાકી રહેશે.       

૩ લિટરનું માપીયું ખાલી કરી, આ ૨ લિટર તેલ તેમાં નાખો.

ફરી ૫ લિટરનું માપીયું ભરો અને તે તેલ ૩ લિટરના માપીયાંમાં નાખો, જેમાં ફક્ત ૧ લિટર તેલ જ જશે, જેથી ૫ લિટરના માપીયાંમાં ૪ લિટર તેલ બાકી રહેશે.

હવે “મગજ કસો”ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s