કોયડા ૩.૧૧ નો જવાબ

બંને રેત ઘડિયાળો એક સાથે શરૂ કરો, પરંતુ પ્રવાહીને ગરમ કરવાનું શરૂ ના કરો.

૭ મિનીટની પહેલી ઘડિયાળ ખાલી થાય, ત્યારે પ્રવાહી ગરમ કરવા મૂકો.

તે સમયે ૧૧ મિનીટની બીજી ઘડિયાળની ૪ મિનીટ બાકી હશે.

તે પૂરી થાય એટલે તેને ઉલટાવી દો.

આ બીજી ઘડિયાળ ખાલી થાય ત્યારે કુલ ૧૫ મિનીટનો સમય થાય (૪ મિનીટ + ૧૧ મિનીટ).

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s