કોયડા ૩.૧ નો જવાબ

જુદાજુદા સમયમાં થતી કોઈ એકસરખી ક્રિયાના કોયડા ઉકેલવા માટે એક એકમમાં કેટલું કાર્ય થાય છે તે જાણવું જરૂરી બને છે. અર્થાત આ કોયડામાં એક કલાકમાં કેટલી ટાંકી ભરાશે તે પહેલાં જાણવું જોઈએ.

હવે પહેલા નળથી ૬ કલાકમાં ટાંકી ભરાય છે, અર્થાત ૧ કલાકમાં ૧/૬ ટાંકી ભરાશે.

આજ રીતે બીજા, ત્રીજા અને ચોથા નળથી ૧ કલાકમાં ૧/૧૨, ૧/૨૪ અને ૧/૪૮ ટાંકી ભરાશે.

હવે ચારેય નળ ખુલ્લા રાખીએ તો ૧ કલાકમાં ૧/૬ + ૧/૧૨ + ૧/૨૪ + ૧/૪૮ = ૧૫/૪૮ ટાંકી ભરાશે.

એટલા માટે પૂરી ટાંકી ભરવા માટે ૪૮/૧૫ કલાક એટલે કે ૩ કલાક ૧૨ મિનીટ લાગશે.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s