કોયડા ૩.૨ નો જવાબ

માખીએ કુલ ૧૫૦ કિમી અંતર કાપ્યું હશે.

૫૦ કિમીની ઝડપે સામસામે જતાં બે એન્જીન ૨૦૦ કિમીના અંતરે છે. એટલે આ બંને એન્જીનને ભેગાં થતાં ૨ કલાક લાગે. હવે માખીની ઝડપ ૭૫ કિમી હોવાથી તે આ ૨ કલાકના સમય દરમ્યાન કુલ ૧૫૦ કિમીનું અંતર કાપે. આ કોયડાના ઉકેલ માટે માખી બંને એન્જીન વચ્ચે કેટલા આંટાફેરા કરે છે, તેની કોઈ અગત્ય નથી.

આમ વાસ્તવમાં આ સહેલો કોયડો છે, પરંતુ જો તમે માખીના એક એન્જીનથી બીજા એન્જીન સુધીના આંટાફેરા ગણવા માંડો, તો તે અઘરો કોયડો બની જાય છે.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s