કોયડા ૩.૫ નો જવાબ

પહેલાં આ કોયડાનો જવાબ બતાવી દઉં અને તે જવાબ કેવી રીતે શોધ્યો છે, એ પછી બતાવીશ.

આ બલ્બની મજબૂતાઈ ઓછામાં ઓછા ૧૪ પ્રયત્નથી શોધી શકાશે.

આ જવાબ નીચે મુજબની શક્યતાઓના આધારે મળે છે:

પહેલો તબક્કો:

એક બલ્બ ૧૪મા માળથી ફેંકો. જો તે ફૂટી જાય, તો એટલું નક્કી થાય કે આ બલ્બ ૧ થી ૧૪ માળ સુધીમાં કોઈ માળથી ફૂટે છે. હવે બીજા બલ્બને પહેલા માળથી ફેંકો. જો તે ફૂટી જાય તો બલ્બની મજબૂતાઈ ૧ માળની પણ નથી. પરંતુ તે ના ફૂટે તો તેને બીજા માળથી ફેંકો. હવે તે ફૂટે તો તેની મજબૂતાઈ ૧ માળની છે. જો તે ના ફૂટે તો તેને ત્રીજા માળથી ફેંકો. આમ ૧૩ માળ સુધી આ ક્રિયા કરતાં જે માળથી ફૂટે, તે મુજબ બલ્બની મજબૂતાઈ નક્કી કરી શકાશે. અને જો ૧૩મા માળથી પણ ના ફૂટે તો ૧૪મા માળથી ફૂટ્યો હોવાથી તેની મજબૂતાઈ ૧૩ માળની ગણાય. આમ કુલ ૧૪ પ્રયત્ન થાય.    

 બીજો તબક્કો:

પહેલા તબક્કામાં ૧૪મા માળથી ફેંકેલો બલ્બ ના ફૂટે, તો હવે તેને ૨૭મા માળથી ફેંકો. જો તે ફૂટી જાય તો તેની મજબૂતાઈ ૧૫ થી ૨૭ માળ સુધીમાં હોય. હવે બીજો બલ્બ વારાફરતી ૧૫, ૧૬ ૧૭ એમ દરેક માળથી ફેંકીને પ્રથમ તબક્કા મુજબ તેની મજબૂતાઈ શોધી કાઢો. અહીં પણ કુલ ૧૪ પ્રયત્ન થશે. ૨૭ નો આંકડો કઈ રીતે શોધ્યો? ૧૪ + ૧૩ = ૨૭.

ત્રીજો તબક્કો:

બીજા તબક્કામાં ૨૭મા માળથી ફેંકેલો બલ્બ ના ફૂટે, તો હવે તેને ૩૯મા માળથી ફેંકો. જો તે ફૂટી જાય તો તેની મજબૂતાઈ ૨૮ થી ૩૯ માળ સુધીમાં હોય. હવે બીજા બલ્બને વારાફરતી ૨૮, ૨૯, ૩૦ એમ દરેક માળથી ફેંકીને પ્રથમ તબક્કા મુજબ તેની મજબૂતાઈ શોધી કાઢો. અહીં પણ કુલ ૧૪ પ્રયત્ન થશે. ૩૯ નો આંકડો કઈ રીતે શોધ્યો? ૧૪ + ૧૩ + ૧૨ = ૩૯.

બસ હવે આજ ફોર્મ્યુલા મુજબ ૧૪ + ૧૩ + ૧૨ + ૧૧ = ૫૦, ૧૪ + ૧૩ + ૧૨ + ૧૧ + ૧૦ = ૬૦, એમ ૬૯, ૭૭, ૮૪, ૯૦, ૯૫ અને ૯૯ મા માળથી બલ્બ ફેંકીને ફક્ત બે જ બલ્બની મદદથી તે બલ્બની ૧ થી ૧૦૦ માળ સુધીની મજબૂતાઈ નક્કી કરી શકાશે, જેને માટે ઓછામાં ઓછા ૧૪ પ્રયત્ન કરવા પડે.

હવે મૂળ સવાલ બાકી રહે છે કે ‘૧૪’ નો આંકડો કઈ રીતે શોધ્યો. ચાલો, તો હવે એ ગણતરી પણ તમને બતાવી દઉં.

૧૦૦ માળ સુધીની મજબૂતાઈ માપવા માટે ૧+૨+૩+૪+૫+૬+૭+૮+૯+૧૦+૧૧+૧૨+૧૩+૧૪ કરીએ તો ૧૦૦ સુધી પહોંચાય છે, એ રીતે ‘૧૪’ નો આંકડો શોધ્યો છે.

આ જ સિધ્ધાંત મુજબ જો ૫૦ માળના બિલ્ડિંગ માટે મજબૂતાઈ નક્કી કરવાની હોય તો ૧+૨+૩+૪+૫+૬+૭+૮+૯+૧૦ કરીએ તો ૫૦ સુધી પહોંચાય છે. માટે ઓછામાં ઓછા ૧૦ પ્રયત્ન કરીને આ કાર્ય થઇ શકે.

તે જ રીતે  જો ૧૦ માળના બિલ્ડિંગ માટે મજબૂતાઈ નક્કી કરવાની હોય તો ૧+૨+૩+૪ કરીએ તો ૧૦ સુધી પહોંચાય છે. માટે ઓછામાં ઓછા ૪ પ્રયત્ન કરીને આ કાર્ય થઇ શકે.

છે ને ખરેખર અઘરો કોયડો?

જો તમે આ પેજ પરનો જવાબ જોતાં પહેલાં સાચો જવાબ શોધી કાઢ્યો હોય તો ખરેખર તમે ‘ચાણક્ય’ ના બિરુદને લાયક છો! મારા તરફથી ખૂબ ધન્યવાદ.

પરંતુ સાચો જવાબ ના જડ્યો હોય તો પણ નિરાશ થતા નહિ, કારણકે હજુ તમારા માટે ‘ચાણક્ય’ નું બિરુદ મેળવવાની ઘણી તક બાકી છે. તો લગાવો જોર બાકીના કોયડા ઉકેલવા પર…..

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s