૨) અંગદાન-શ્રેષ્ઠદાન

આપણે અગાઉના લેખમાં જોયું કે અંગદાન શા માટે સર્વે પ્રકારનાં દાનમાં શ્રેષ્ઠદાન ગણાય છે. હવે આપણે જોઈશું કે અંગદાન એટલે શું અને આપણા શરીરનાં કેટલાં અને કયાં કયાં અંગોનાં દાન કરી શકાય છે, આવું દાન કોણ, ક્યારે તથા કઈ રીતે કરી શકે છે અને અંગદાનઇચ્છુક વ્યક્તિ તે માટેની નોંધણી કઈ રીતે કરી શકે છે. અંગદાન એટલે … વાંચન ચાલુ રાખો ૨) અંગદાન-શ્રેષ્ઠદાન

Advertisements

૧) શ્રેષ્ઠ દાનવીર કોણ છે ?

આજના વિષય પર જતાં પહેલાં તમને એક સામાન્ય સવાલ પૂછું છું..... “મનુષ્ય અને જાનવરમાં ફરક શું ?” માફ કરજો, જો તમને આ વાક્યના શબ્દો ખૂંચતા હોય, તો આ જ પ્રશ્ન હવે સારા શબ્દોમાં પૂછું છું : “માનવજાતની કઈ ખાસિયતો તેમને પ્રાણીઓથી અલગ પાડીને શ્રેષ્ઠ જાતિ બનાવે છે ?” મારી દ્રષ્ટીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આ પ્રમાણે … વાંચન ચાલુ રાખો ૧) શ્રેષ્ઠ દાનવીર કોણ છે ?