(૫) ઋગ્વેદ

  ચારે ય વેદોમાં "ઋગ્વેદ" સૌથી પ્રાચીન છે. વિષયની દ્રષ્ટિએ તે સૌથી ગહન અને મહત્વપૂર્ણ છે, કદની દ્રષ્ટિ એ તે ચારે વેદોમાં સૌથી મોટો છે અને ધર્મ, સંસ્કૃતિ તથા ભાષાશાસ્ત્રીય અભ્યાસ વિગેરેની દ્રષ્ટિએ તેનું મહત્વ સવિશેષ છે. શાસ્ત્રોનું માનવું છે કે ગૃહસ્થનો સૌથી પહેલો ધર્મ છે સારી રીતે જીવન ગુજારવા માટેનાં આવશ્યક સાધનો મેળવવાં. આ માટેનું … વાંચન ચાલુ રાખો (૫) ઋગ્વેદ

Advertisements

વેદ થી પુરાણ સુધી

વેદ થી માંડીને પુરાણ સુધીના બધા ગ્રંથો સામાન્ય રીતે “શાસ્ત્ર” તરીકે ઓળખાય છે. લોકો અવારનવાર કહેતા હોય છે કે શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે ને તેમ કહ્યું છે. પરંતુ ક્યા શાસ્ત્રમાં આવું કહ્યું છે, તેમ પૂછો તો તેઓ મૂંઝાઈ જશે. કારણકે મોટાભાગના લોકોએ વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, વિગેરે શાસ્ત્રોનાં નામ તો સાંભળ્યાં હોય છે, પરંતુ તે ઉપરાંત … વાંચન ચાલુ રાખો વેદ થી પુરાણ સુધી