વેદ થી પુરાણ સુધી

વેદ થી માંડીને પુરાણ સુધીના બધા ગ્રંથો સામાન્ય રીતે “શાસ્ત્ર” તરીકે ઓળખાય છે. લોકો અવારનવાર કહેતા હોય છે કે શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે ને તેમ કહ્યું છે. પરંતુ ક્યા શાસ્ત્રમાં આવું કહ્યું છે, તેમ પૂછો તો તેઓ મૂંઝાઈ જશે. કારણકે મોટાભાગના લોકોએ વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, વિગેરે શાસ્ત્રોનાં નામ તો સાંભળ્યાં હોય છે, પરંતુ તે ઉપરાંત … વાંચન ચાલુ રાખો વેદ થી પુરાણ સુધી

Advertisements