શું તમારા લોહીમાં લોખંડ છે ?

શું તમારા લોહીમાં લોખંડ છે ?   આ પ્રશ્ન વાંચીને આશ્ચર્ય ના અનુભવતા અને તેનો જવાબ ‘ના’માં તો આપતા જ નહીં, કારણકે દરેક પ્રાણીના લોહીમાં અમુક પ્રમાણમાં લોખંડ (Iron) એટલે કે “લોહતત્વ” હોય જ છે અને એટલા માટે તો “લોહ” ઉપરથી તેનું નામ “લોહી” આવ્યું છે.... મોટાભાગના લોકો એ જાણે છે કે આપણા લોહીનો લાલ … વાંચન ચાલુ રાખો શું તમારા લોહીમાં લોખંડ છે ?

Advertisements