હાસ્યગીત અને શાયરી

કાવ્ય લખવું એ એક ઉચ્ચ કક્ષાની કળા છે અને હાસ્યગીત લખવા માટે કવિ હોવા ઉપરાંત એક વધારે લક્ષણની જરૂર પડે છે. સદભાગ્યે આપણને અનેક ઉચ્ચ કક્ષાના હાસ્યકવિઓ અને હાસ્યલેખકો મળ્યા છે. તેમાંથી કેટલાક જાણીતા અને માનીતા હાસ્યકવિઓની કેટલીક સુંદર રચનાઓ (સર્વે રચનાકારના આભાર સાથે) અહીં રજુ કરું છું :    ૧) આજના બાળકનૈયાને તેની યશોદામા સવારના … વાંચન ચાલુ રાખો હાસ્યગીત અને શાયરી

Advertisements